Idea Univerzity

 Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0270, projekt  OP VK
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR
Zahájení projektu:  1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Doba trvání projektu: 36 měsíců
Cílem projektu je napomoci kultivaci člověka skrze vědu a umění.  Inovace výuky filosofie  je koncipována tak, aby reflektovala myšlenku integrální koncepce moderního světa, která dnes ustupuje do pozadí pod vlivem jednostranně pojaté oborové specializace.
Projekt usiluje o překonávání izolovanosti jednotlivých oborů vědy a umění ve výuce prostřednictvím realizace pěti klíčových aktivit (KA): KA01 Inovace výuky filosofie na mezi-fakultní úrovni, KA02 Jazykové kurzy a odborné stáže, KA03 Interaktivní workshopy, KA05 Filmové umění a věda. Studenti se seznámí s významem interdisciplinárního myšlení, setkají se s řadou významných soudobých filosofů a teoretiků vědy.
 Souhrnně lze jednotlivé klíčové aktivity nejvýstižněji charakterizovat tradičním pojmem idea univerzity, který v sobě obsahuje jak myšlenku interdisciplinarity, tak myšlenku kultivace člověka skrze vědu a umění. Průsečíkem rozmanitosti oborů vědy a umění byla zvolena filosofie, která představuje tradiční východisko vědy, umění a vzdělanosti. Filosofie se v projektu stává interdisciplinární platformou pro setkávání studentů všech forem VŠ studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské) a akademických pracovníků všech oborů a fakult UPa.
Cílovou skupinu projektu tvoří jednak studenti všech stupňů VŠ studia Univerzity Pardubice, jednak pedagogové katedry filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.
Ze strany pedagogů na technických a přírodovědných oborech zaznívá stále častěji požadavek humanizace jejich oborů. Na UPa jsou historicky silně zastoupeny právě technické a přírodovědné obory. Avšak tím, že jsou zde zároveň etablovány humanitní obory, nabízí se jedinečná příležitost pro inovaci výuky v nejhlubším slova smyslu. Projekt vytváří společnou platformu pro kreativní a inspirativní setkávání zástupců různých oborů –  humanitních, technických a přírodovědných disciplín.
Výstupy projektu  budou inovovaná výuka FIPR, FS, SK v češtině a v angličtině, workshopy, letní škola etiky, filmové dokumenty a publikace naplňující ideu univerzity.
 

 

 • WORKSHOP WITH ARTIST PAVEL DOSKOCIL
 • Workshop projektu Idea univerzity – fotogalerie
 • Idea univerzity, soubor číslo 1 – Dvojštěrbinový experiment
 • Idea univerzity, soubor číslo 2 – DUALITA
 • Idea univerzity, soubor číslo 3 – Schödingerova kočka
 • Idea univerzity, soubor číslo 4 – Zlatý řez
 • Idea univerzity, soubor číslo 5 – nanoSPOLEČNOST
 • Idea univerzity, soubor číslo 6 – Jeden svět – jedna molekula, nanoSTRUCTURES, Autopoisis
 • Idea univerzity, soubor číslo 7 – Hypotéza I a II, Algoritmus evoluce
 • Idea univerzity, soubor číslo 8 – Psyché Deliké, Pykolepsie
 • Idea univerzity, soubor číslo 9 – Konverze asociací I a II, artCHEMO
 • Idea univerzity, soubor číslo 10 – KURTICHY – sofistikovaná banalita
 • Idea univerzity, soubor číslo 11 – Oktávo I a II, Black Box I, II a III
 • Idea univerzity, soubor číslo 12 – Trialog I, II a III
 •