Industrie

Pardubická industriální naučná stezka „Plody civilizace“

Motto:

Průmyslové dědictví je jediným hmatatelným odkazem období průmyslové revoluce, při níž vzrostl význam města Pardubic, které tehdy vystoupily ze stínu svých konkurentů Hradce Králové a Chrudimi.

Vymezení pojmů – průmyslové dědictví/industriální dědictví

Industriální dědictví je definováno Chartou industriálního dědictví:

Industriální dědictví je tvořeno pozůstatky industriální kultury, které mají historickou, technologickou, sociální, architektonickou nebo vědeckou hodnotu. Jsou to různé stavby a strojní zařízení, dílny, továrny, mlýny, skladiště, obchody, doly, místa, kde se zpracovávají a čistí suroviny a objekty, kde se vyrábí, přenáší a využívá energie. Patří sem i dopravní stavby a veškerá infrastruktura, místa mající vztah k průmyslu, včetně objektů sloužících k bydlení, bohoslužbě a vzdělávání.

 •  znovuvyužití/konverze
 • užití nevyužívané nebo podvyužité budovy či areálu k novým účelům
 • industriální turistika
 • návštěvy výrobních objektů ať fungujících tak objektů průmyslového dědictví

Dlouhodobé cíle projektu

Konfrontace průmyslového dědictví města Pardubic s městy, která úspěšně rozvíjí svou image na způsobu, jakým naložili se svým průmyslovým dědictvím. Výsledkem bude zhodnocení potenciálu industriálu k posílení charakteru města. Pardubický kraj a město Pardubice patří k nejméně turisticky navštěvovaným regionům České republiky. Konfrontace průmyslového dědictví Pardubic s dědictvím měst navštěvovaných právě pro svůj nezaměnitelný industriální ráz ověří sílu průmyslového příběhu Pardubic.

Koncepční návrh industriální (cyklo)stezky městem jako atraktivní, srozumitelné a ekonomicky realizovatelné páteře turistické a zábavně vzdělávací volno časové infrastruktury Pardubic, která využije kulturně-historický potenciál města, který je více jak století nerozlučně spjat s fenoménem průmyslu, vědy a techniky. Na tuto páteř se mohou volně napojovat aktivity dočasného využívání objektů, které mohou pozitivním způsobem ovlivnit vnímání průmyslového dědictví jako východiska pro udržitelný rozvoj města. Industriální stezka by tak mohla posloužit nejen jako turistická atrakce, ale také jako účinný nástroj osvěty a  inciátor veřejné diskuse. Součástí industriální stezky se mohou stát také jednotlivé projekty regenerací objektů a areálů průmyslového dědictví.

Třetím cílem je příprava produkce fyzické realizace industriální stezky. V první fázi bude industriální stezka zrealizovaná ve virtuální podobě veřejně dostupné na internetu.

Uvažované formy fyzické realizace jednotlivých zastavení industriální stezky:

 • Interaktivní audiovizuální showroomy (infoboxy) využívající hry, projekce autentické artefakty
 • Atraktivní informační tabule a prvky
 • Umělecko-industriální artefakty ve veřejném prostoru s informačními a interaktivními prvky (umělecká díla jsou výtvarnou reflexí z rezidenčních pobytů v průmyslových provozech. Jako v případě již zrealizovaných projektů konverze průmyslového odpadu Čestmíra Sušky „nanoTUBY a Koule“ nebo  „Explozice“ Ladislava Plíhala, kde se jedná o objekty vytvářené výbuchem nebo velkoplošné barevné romantizující tisky od Adolfa Lachmana, které jsou záznamem jedinečné atmosféry „zakázaného města“, které autor nazval Pardubický Národní park Explosia)
 • Komentované prohlídky objektů (výrobní provozy, laboratoře, expozice Návštěvnického centra „Exploze poznání“, bunkr, turbína, …)
 • Využívání veřejného GSM info systému pro jednotlivé lokality

Přínosy:

 • vytváří vhodné podmínky a příležitosti k rozvoji:

–   poznávací a zážitkové turistiky

–    volno časových a kulturních aktivit

–    neformálního vzdělávání

 •  pozitivní občanské identity obyvatel Pardubic
 • Nabízí konkrétní a srozumitelný „příběh“ jak v rovině PR uchopit Pardubice jako město vědy a techniky a upozornit na přerod Pardubic z průmyslového v moderní universitní město opírající se do budoucna (mimo jiné) o rozvoj špičkových technologií.
 • Upozorňuje na fundamentální význam vzdělání pro společnost 21. století a podporuje zájem mladých lidí o studium/uplatnění v oboru, z hlediska konkurenceschopnosti klíčovém, špičkových technologií.
 • možnost zapojení do sítě industriálního dědictví ERIH
 • Industriální naučná stezka Pardubickem dává do kontextu – milulost – současnost – budoucnost
 • Vychází z pozitivních zahraničních zkušeností a v ČR svým obsahem nemá konkurenta.
 • Nízko-nákladovost a flexibilita
 • Umožňuje využít již existující:
  • autentickou atmosféru a genia loci míst spojených s industrií, vědou a technikou např. stavby, podniky a instituce v oblasti  chemie, elektrotechniky a dopravy regionu Pardubic, tradiční vodní stavby, moderní laboratoře UPA, protiatomový kryt, atp.
   •  infrastruktury cyklostezek
 • Koncept IS je modulární – lze dle potřeby, rozdělit, doplnit, zúžit na nezávislé projekty
 • Koncept IS umožňuje ke svému rozvoji využívat ve velké míře prostředků EU zejména pak SF
 • Z hlediska udržitelnosti se jedná o převážně nízko-nákladový projekt/projekty

Industriální turistika

Rostoucí zájem o industriální turistiku je odůvodňován touhou turistů objevovat nové neotřelé turistické cíle. Návštěva jak fungujích tak již uzavřených výrobních objektů se stává s klesajícím počtem lidí zaměstnaných ve výrobě stále atraktivnějším. S orientací západní společnosti na terciální sektor klesá počet lidí s osobní zkušeností s výrobou a také znalost výrobních procesů se vytrácí. Industriální turistika je vhodná k tvorbě ucelených balíčků, které návštěvníka seznámí s výrobními postupy včetně jejich historie. Zahrnutím jak historického kontextu, tak současné prosperity je vytvořen obraz města nejen jako turistického cíle, ale také jako místa pro obchod. I přesto, že industriální turistika není vědecky příliš probádané pole, nejedná se o nový jev. Historie nabízí příklady organizovaných exkurzí do továren již z druhé poloviny 19. století. Samotný termín industriální turistika nebývá v Anglo-saských zemích užíván pro svou nejednoznačnost. Industrial tourism může znamenat také turistický průmysl orientovaný na maximalizaci zisku. Obecný termín industriální turistika zahrnuje návštěvy jak fungujících továren, tak továren průmyslového dědictví, ale i návštěvnickckých center vědy (science center). V anglo-saských zemích se tak užívá termínu industrial tourism pro návštěvu vyrábějících továren a termínu industrial heritage tourism pro návštěvu míst průmyslového dědictví.  Například ve Francii a Německu je pojem industriální turistika v povědomí veřejnosti spjat s návštěvou průmyslového dědictví, v Japonsku naopak s návštěvami fungujících firem.

Vhodným koncepčním způsobem organizovaná industriální turistika může mít ekonomický přínos jak pro vyrábějící firmy, tak pro město a jeho průmyslové dědictví. Firmy organizací exkurzí za své brány mohou podporovat marketing výrobků, zvyšovat svou reputaci a také zvýšit atraktivitu jako zaměstnavatel. Město může získat příjmy z vyšší zaměstnanosti (přímé i nepřímé) díky růstu turistického ruchu. Turistický průmysl vykazuje dlouhodobě rostoucí tendenci. Jen mezi lety 1990 a 2006 vzrostl celosvětově počet příjezdů o 100%. Navíc v západním světě roste trend krátkodobých dovolených (prodloužené víkendy), které jsou orientovány na městskou turistiku. Industriální turistika je tak vhodnou alternativou pro města pro přilákání zkušených turistů, kteří již viděli všechny atraktivity typu „must see attraction“. Orientace na industriální turistiku se ukazuje jako vhodná strategie pro města nepatřící ke špičce turisticky atraktivních míst regionu. Navíc podpora obrazu města jako místa, kde se daří obchodu, přitahuje konferenční a business turistiku.

 • Informativní koncept industriální stezky
 • Fotogalerie – INCS
 • Fotogalerie – URBEX
 •